Logo Rijksoverheid

Programma online werksessies

Maandag 7 november | ‘Samen werken aan datagedreven assetmanagement’

Een toekomstbestendige infrastructuur in Nederland vraagt om slimmer bouwen, beter beheer en voorspelbaarder onderhoud. Data speelt daarin een steeds essentiëlere rol. Rijkswaterstaat en marktpartijen werken samen aan de ontwikkeling van datagedreven assetmanagement. Wat houdt dat precies in, welke vraagstukken liggen er voor ons, wie kunnen hieraan bijdragen en hoe pakken we dit samen aan? In de online werksessie hebben collega’s van Rijkswaterstaat en verschillende marktpartijen samen over deze vragen gesproken en acties geformuleerd. Hoe kijken jullie hiernaar en wat kunnen jullie doen om dit verder te brengen? Met die opgaven gaan jullie in deze break-out aan de slag.

Klik hier voor het volledige programma van deze sessie

Dinsdag 8 november | ‘Samen werken aan diensten 2030’

In de komende decennia is er veel werk te verzetten in de infrasector. Dat is een gezamenlijke opgave van Rijkswaterstaat en de markt. Om deze samenwerking voor GWW-ingenieursdiensten te verbeteren, werken we onder meer aan een nieuwe aanpak voor de diensten. Hoe zien vraag en aanbod eruit? Hoe verbind je die met elkaar? En welke samenwerkingsvormen horen daarbij, rekening houdend met onze zes gezamenlijke doelstellingen? Individuele slimheid volstaat niet langer om ingewikkelde vraagstukken in de infrasector tot een oplossing te brengen. Het vraagt om collectieve intelligentie, waarbij we verschillende disciplines en perspectieven samenbrengen om tot oplossingen te komen. In deze werksessie onderzoeken wij hoe we deze collectiviteit het beste kunnen inzetten bij een nieuwe generatie diensten contracten in het Programma Diensten 2030. Welke elementen uit de huidige werkwijze willen we behouden? Wat zijn de belangrijkste ingrediënten van het gedroomde dienstenaanbod in 2030? Hoe organiseren we het op een slimme manier, zodat de dienstenopgave meer samenhang vertoont, de kwaliteit wordt versterkt en we de samenwerkingsafspraken op een efficiënte wijze inrichten? En hoe leren we in dit proces van elkaar en borgen we dit in onze reguliere samenwerking? We gaan samen aan de slag met de ambities voor Diensten 2030, om de volgende stap in de dienstenopgave voor de komende jaren te ontwikkelen. De resultaten van deze werksessie vormen de input voor de break-out sessie op de Marktdag van 17 november

Klik hier voor het volledige programma van deze sessie

Woensdag 9 november | ‘Beleef de twee-fasen aanpak’

Marktpartijen, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en Rijkswaterstaat hebben samen de transitie naar een vitale infrasector in gang gezet. Daarbij experimenten we met de twee-fasen aanpak. Hoe is het om samen te werken in een twee-fasen aanpak? Voor iedereen die geïnteresseerd is in de ins en outs van deze nieuwe samenwerkingsvorm, maar er (nog) geen ervaring mee heeft, organiseren we deze online werksessie. In een interactief programma van twee uur wordt de aanpak toegelicht, vertellen betrokkenen uit het project IJsselbruggen over hun ervaringen én kunt u zelf de twee-fasen aanpak beleven met een serious game.

Klik hier voor het volledige programma van deze sessie

Donderdag 10 november | ‘Samen duurzaam bouwen’

Een vitale infrasector werkt duurzaam en circulair. Rijkswaterstaat en markt bundelen de krachten om kennis en expertise te delen en de gezamenlijke ambities te realiseren. Maar hoe pakken we dat samen aan? Waar lopen we in de praktijk tegenaan en welke concrete stappen kunnen we samen zetten? Wat vraagt dit van onze samenwerking en de onderlinge afspraken, bijvoorbeeld over het monitoren van de ambities? In deze werksessie maken we de duurzaamheidsopgave concreet en bekijken we welke stappen we kunnen zetten om samen duurzaam te bouwen. De resultaten van deze werksessie vormen de input voor de break-out sessie op de Marktdag van 17 november.

Klik hier voor het volledige programma van deze sessie

Vrijdag 11 november | ‘Doorontwikkeling onderhoudscontracten passend bij het ontwikkelplan Assetmanagement’

Het bestuur van RWS heeft in mei besloten om in vier regio’s de opvolging van de gebruikelijke prestatiecontracten anders in te steken. In de regio’s Oost-Nederland en Zee & Delta worden aflopende prestatiecontracten “droog” vervangen door zogenaamde Basis Onderhouds Contracten (BOC’s). In West Nederland Noord en Midden-Nederland gebeurt datzelfde voor aflopende prestatiecontracten “nat”.

De nieuwe Basis Onderhouds Contracten kennen 4 nieuwe pijlers:

  1. Met BOC’s worden de juiste areaaldata geleverd op het gewenste moment;
  2. BOC-opdrachtnemers zijn onze partners in assetmanagement, die ons voorzien van goede onderhoudsadviezen;
  3. Het functioneel uitvragen blijft ons uitgangspunt waarbij we onderhoudstaken concreter voorschrijven als dit duidelijk meerwaarde heeft voor het gewenste onderhoud;
  4. De BOC’s richten zich primair op het standaard verzorgend onderhoud. Anders dan in de prestatiecontracten wordt hier alleen nog maar variabel onderhoud aan toegevoegd als dit bijdraagt aan onze assetmanagementdoelen.

Doordat de BOC’s een minder variabele scope gaan hebben dan de huidige prestatiecontracten, wordt parallel aan de implementatie van de BOC’s gewerkt aan noodzakelijke “niet-BOC’s” voor variabel onderhoud. De vier pijlers gaan over verbeterde ketensamenwerking, de ontwikkeling van het RWS-assetmanagement en een optimale scopeverdeling tussen BOC’s en niet-BOC’s.

In de werksessie gaan we samen aan de slag en denken we na over de vervolgstappen van dit proces.

Klik hier voor het volledige programma van deze sessie

Let op: de online werksessies zijn alleen toegankelijk op uitnodiging.