Logo Rijksoverheid

Programma donderdag 10 november

‘Samen duurzaam bouwen’

Een vitale infrasector werkt duurzaam en circulair. Rijkswaterstaat en markt bundelen de krachten om kennis en expertise te delen en de gezamenlijke ambities te realiseren. Maar hoe pakken we dat samen aan? Waar lopen we in de praktijk tegenaan en welke concrete stappen kunnen we samen zetten? Wat vraagt dit van onze samenwerking en de onderlinge afspraken, bijvoorbeeld over het monitoren van de ambities? In deze werksessie maken we de duurzaamheidsopgave concreet en bekijken we welke stappen we kunnen zetten om samen duurzaam te bouwen. De resultaten van deze werksessie vormen de input voor de break-out sessie op de Marktdag van 17 november.

Opening door gespreksleider Ruben Maes.

In het inleidende deel van de werksessie gaan Jack Tijssen (Gebr. Van Kessel), Hanneke Wolthoorn (Rijkswaterstaat) en Wim Holleman (Rijkswaterstaat) met elkaar in gesprek over samen duurzaam bouwen. Voor welke opgave en ambities staan Rijkswaterstaat en markt? Hoe kan de aanwezige kennis en expertise worden benut? Wat werkt goed en tegen welke uitdagingen lopen we aan? Wat vraagt samen duurzaam bouwen van Rijkswaterstaat, marktpartijen en hun samenwerking?

In kleinere groepen gaat u zelf aan de slag met de verdieping op het thema Samen Duurzaam Bouwen. U heeft hierbij de keuze uit de volgende zes onderwerpen:

 • Circulair slopen
  Rijkswaterstaat Corporate Dienst (RWS CD) beheert ongeveer 460 panden. Nu blijkt dat RWS diverse panden heeft die overtollig zijn en langdurig leeg staan of niet meer functioneel zijn, waarvan een groot gedeelte kampt met achterstallig onderhoud. Om deze overtollige panden, waar geen andere functie voor te vinden is, op een professionele manier te ontmantelen is een circulair sloopprogramma opgezet. Onderhavige aanbesteding geeft uitvoering aan dit Circulair sloopprogramma. In het programma wordt gestreefd naar een manier van demontage die, op een duurzame en milieuverantwoorde manier, zoveel als mogelijk herbruikbare materialen oplevert. (Nieuw)bouwprojecten kunnen vervolgens deze herbruikbare materialen, daar waar verantwoord, als bouwmateriaal gebruiken. De verlengde levenscycli van de herbruikbare materialen moet daarbij voldoen aan de gestelde prestatievereisten.Dit Circulair sloopprogramma geeft invulling aan één van de corporate ambities van het Ministerie van IenW: Hergebruik van grondstoffen. We dringen het gebruik van eindige grondstoffen door het departement terug en producten/materialen die we gebruiken, worden zo hoogwaardig mogelijk toegepast om te voorkomen dat grondstoffen verloren gaan;RWS heeft de ambities concreet gemaakt, door als doel te zetten:

  • In 2030  volledig circulair werken;
  • In 2030 – 50% minder primaire grondstoffen gebruiken;
  • In 2050 – geen afval.

  In de werksessie wordt ingegaan op de ambitie van het circulaire sloopprogramma en hoe dat nu is vorm gegeven door middel van een aanbesteding. Verschillende belangen zijn naar voren gekomen tijdens het proces van het bepalen van de wijze van aanbesteden en het bepalen van de scope. Vraag is dan ook hoe de markt in dit soort uitvragen een rol in kan spelen waarbij meetbaarheid en navolgbaarheid van het realiseren van de ambities van essentieel belang zijn. Welke voorwaarden zijn dan noodzakelijk vanuit OG maar ook vanuit ON.

 • Energiemanagement
  Stijgende energieprijzen, een mogelijke energiecrisis komende winter, klimaatverandering: de noodzaak van energiemanagement is nog nooit zo groot geweest met alle mooie kansen die dit met zich meebrengt. In deze werksessie gaan we in op het energiemanagement van Rijkswaterstaat. Niet alleen gedacht vanuit efficiënte bedrijfsvoering, maar ook vanuit de behoefte om energie te besparen. We gaan in op de ambities van klimaatneutraliteit en hoe dit te halen met enkele voorbeeldprojecten. Ook wordt er ingegaan op energiesturing met behulp van kunstmatige intelligentie. Daarnaast nemen we een kijkje in de toekomst hoe energieopslag systemen geïntegreerd onderdeel kunnen worden in kunstwerken van Rijkswaterstaat en hoe deze optimaal ingezet kunnen worden.

 

 • Emissieloze bouwplaats
  We gaan gefaseerd over op emissieloos bouwmaterieel om in 2030 klimaatneutraal en circulair te werken. Opdrachtnemers zien dit terug in de inkoop-eisen. Maar hoe komen we in de praktijk tot emissieloze bouwplaatsen, welke ervaringen zijn er al en wat kunnen we van elkaar leren, en welke kansen kunt u benutten.

 • Koploperaanpak Duurzame Wegverharding
  Met de Koploperaanpak zorgt Rijkswaterstaat dat investeren in duurzame wegverhardingen voor aannemers ook op de lange termijn loont. Op basis van de eerste ervaringen met de koploperaanpak reflecteren we met u op wat er goed ging èn met welke verbeterpunten we de koploperaanpak verder kunnen verfijnen.

 • Kustlijnzorg en vaargeulonderhoud
  Het afgelopen jaar werkten we met marktpartijen en mede-overheden aan de gezamenlijke routekaart naar 2030 op weg naar klimaatneutrale en circulaire projecten in Kustlijnzorg en vaargeulonderhoud. De focus ligt op verlaging van de CO2-uitstoot van varend materieel. Een belangrijk onderdeel van de routekaart is de inkoopstrategie. Daarover spreken we tijdens deze breakout-sessie waarna we graag uw reactie horen. Bijvoorbeeld over kansen en mogelijke gevoeligheden die u voorziet. Bent u werkzaam in de baggersector, dan nodigen wij u van harte uit om u aan te melden voor deze sessie.

 • Standaardisatie viaducten
  In de praktijk blijkt de functionele levensduur van viaducten vaak korter te zijn dan de technische levensduur, zeker in de dynamische omgeving van knooppunten en viaducten in rijkswegen. Voor een circulair viaduct zijn aspecten als modulair, aanpasbaar, demontabel, onderhoudbaar en herbruikbaar van groot belang. Rijkswaterstaat onderzoekt hoe standaardisatie hierin kan bijdragen. Daarover gaan we graag met u in gesprek.

We reflecteren op de uitkomsten van de werkgroepen. Wat zijn de belangrijkste inzichten, welke vervolgstappen gaan we zetten als bijdrage aan de doorontwikkeling van de nieuwe werkwijze en wat hebben we hiervoor nodig?

We sluiten de sessie samen af.

Let op: de Rijkswaterstaat Marktdag is alleen toegankelijk op uitnodiging.